Lesreglement

 1.   Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten wisseltijd. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen. 
2.   Het dragen van tenniskleding en schoeisel is verplicht tijdens de lessen. 
3.   Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Tennisschool Zwolle. 
4.   Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van Tennisschool Zwolle dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. 
5.    Er wordt in principe geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschool vakanties. 
6.   De lesdata staan vermeld op internet: www.tennisschoolzwolle.nl 
7.   Als lessen vanwege het weer of overheidswege geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald (tot een maximum van 3 lessen). Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les. Inhaallessen worden in principe gepland in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan Tennisschool Zwolle besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s) Deze kunnen eventueel gepland worden in weekenden tijdens de cursus. 
8.   De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de club of de trainer.
9.   Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald. 
10.   Voor het volgen van tennislessen bij Tennisschool Zwolle, is een lidmaatschap van de desbetreffende tennisclub verplicht. 
11.   Bij verhindering dient de leerling zich af te melden bij de leraar of bij iemand van dezelfde lesgroep. 
12.   Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist. 
13.   Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. De incasso van uw lesgeld zal ongeveer 1 week na aanvang van de cursus plaatsvinden. 
14.   Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting en zal geen lesgeld in rekening gebracht worden. 
15.   Vanaf de eerste les kan op elk moment binnen 3 weken de factuur voor de tennislessen opgestuurd worden.
16.   Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 12 dagen vanaf aanvang factuur via iDEAL (online betalen) of het bedrag overmaken op rekening Tennisschool Zwolle. 
17.   Bij niet tijdige betaling zal een herinnering factuur verstuurd worden die binnen 5 dagen betaald moet worden. 
18.   Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
19.   U kunt zich tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. 
20.   In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus. 
21.   In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt enkel in overleg met Tennisschool Zwolle restitutie van het lesgeld. 
22.   Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep. Afmelden van de les en aanvragen van een inhaalles kan uitsluitend in overleg met Tennisschool Zwolle 
23.   Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden. 
24.   In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om een tegoedbon voor gemiste lessen aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met opgaaf van reden. In geval van blessure of ziekte dient een doktersverklaring te worden meegestuurd. Aanvraag dient direct na ontstaan van blessure of ziekte aangevraagd te worden. Het aantal lessen van de tegoedbon wordt berekend vanaf het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd. 
25.   Een tegoedbon is een extra service voor het inhalen van gemiste lessen. Deze tegoedbon is in overleg met Tennisschool Zwolle ook overdraagbaar aan derden. De gemiste lessen kunnen in overleg met Tennisschool Zwolle worden ingehaald op open plaatsen in de cursus. De waarde van de gemiste lessen kan nooit verrekend worden of in mindering gebracht worden bij volgende cursussen. Ook kunnen er geen rechten aan de tegoedbon worden ontleend. 
26.   Privélessen worden altijd ingehaald. 
27.   Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld naar rato aangepast worden. 28.   Tennisschool Zwolle is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures. 
29.   De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Tennisschool Zwolle streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Tennisschool Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Tennisschool Zwolle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website. 
30.   Geschillen, partijen zullen zich inspannen om geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, in eerste instantie in onderling overleg op te lossen. Mochten deze inspanningen niet leiden tot een oplossing dan zal het geschil in tweede instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij tussen partijen een andere wijze van conflictoplossing, zoals mediation of arbitrage, schriftelijk wordt overeengekomen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen dit bij via een aangetekend schrijven aan de wederpartij meedeelt. 

Waar de bovenstaande punten geen duidelijkheid bieden, is het Nederlands Recht van toepassing.